Japan National Football Team Results: 1920-1929

Fifth Far Eastern Games

30/05/1921 Empire of Japan
Mototane Goto 7′
1 (1) Philippines 3 (1)
Japan XI: Shimizu; Hoshino, Tsuyuki; Yuzuru Nozu, Moriya, Mori; Ohashi, Ando, Sunao Goto, Mototane Goto, Minoru Takahashi (c)
Substitutes: Katsumi Onita, Hitosi Sasaki, Izome
Coach: Hitoshi Sasaki
Venue: Shanghai, Republic of China

01/06/1921 Empire of Japan 0 (0) Republic of China 4 (2)
Japan XI: Shimizu; Hoshino, Katsumi Onita; Yuzuru Nozu, Moriya, Mori; Ohashi, Ando, Hitoshi Sasaki, Mototane Goto, Minoru Takahashi (c)
Substitutes: Tsuyuki, Sunao Goto, Izome
Coach: Hitoshi Sasaki
Venue: Shanghai, Republic of China

Sixth Far Eastern Games

23/05/1923 Empire of Japan
Ryuzo Shimizu 5′
1 (1) Philippines 2 (0)
Japan XI: Fukusaburo Harada; Usaburo Hidaka, Shizuo Miyama; Toshio Hirabayashi, Kiyoo Kanda, Setsu Sawagata; Naoemon Shimizu, Kikuzo Kisaka, Ryuzo Shimizu, Shiro Azumi, Shumpei Inoue
Substitutes: Yoshio Fujiwara, Yoshie Kamoshita, Tatsu Tanabe
Coach: Nishida
Venue: Osaka City Ground, Osaka, Japan
24/05/1923 Empire of Japan
Naoemon Shimizu 15′
1 (1) Republic of China 5 (4)
Japan XI: Fukusaburo Harada; Usaburo Hidaka, Shizuo Miyama; Toshio Hirabayashi, Kiyoo Kanda, Setsu Sawagata; Naoemon Shimizu, Kikuzo Kisaka, Ryuzo Shimizu, Shiro Azumi, Yoshio Fujiwara
Substitutes: Shumpei Inoue, Yoshie Kamoshita, Tatsu Tanabe
Coach: Nishida
Venue: Osaka City Ground, Osaka, Japan

Seventh Far Eastern Games

17/05/1925 Philippines 4 (3) Empire of Japan 0 (0)
Japan XI: Yanosuke Watanabe; Yoshimatsu Oyama, Toshio Miyaji; Ichiro Hatta, Kiyoo Kanda, Masuzo Madono; Uchida, Shiro Azumi, Jiro Miyake, Sachi Kagawa, Masao Takada
Substitutes: Sakae Takahashi, Shigemaru Takenokoshi, Kiyonosuke Marutani, Kinjiro Shimizu, Fukusaburo Harada
Coach: Goro Yamada
Venue: Manila, Philippines
20/05/1925 Empire of Japan 0 (0) Republic of China 2 (1)
Japan XI: Yanosuke Watanabe; Yoshimatsu Oyama, Sakae Takahashi, Toshio Miyaji (Sub – Marutani); Kiyoo Kanda, Ichiro Hatta (Sub – Madono), Uchida, Shigemaru Takenokoshi, Jiro Miyake, Sachi Kagawa (Sub – Shimizu), Masao Takada
Substitutes: Kiyonosuke Marutani, Masuzo Madono, Kinjiro Shimizu, Shiro Azumi, Fukusaburo Harada
Coach: Goro Yamada
Venue: Manila, Philippines

Eighth Far Eastern Games

27/08/1927 Empire of Japan
Tamai 41′
1 (1) Republic of China 5 (3)
Japan XI: Nagayasu Honda; Shigeyoshi Suzuki (c), Kondo, Yasushi Takashi, Haruo Arima, Shojiro Sugimura (Sub – Nishikawa), Tamotsu Asakura, Shigemaru Takenokoshi, Yasuo Haruyama, Misao Tamai, Shigeru Takahashi
Substitutes: Nishikawa, Michiyo Taki, Satoshi Ito, Shozaburo Sugimura, Mitsuo Yokomura, Toichiro Matsuzawa, Yoshihiro Suzuki
Coach: None
Venue: Shanghai, Republic of China
29/08/1927 Empire of Japan
Shigeyoshi Suzuki 70′
Takenokoshi 75′
2 (0) Philippines 1 (1)
Japan XI: Nishikawa; Shigeyoshi Suzuki (c), Kondo; Yasushi Takashi, Nagayasu Honda, Haruo Arima, Tamotsu Asakura, Shigemaru Takenokoshi, Yasuo Haruyama, Misao Tamai, Shigeru Takahashi (Sub – Michiyo)
Substitutes: Taki Michiyo, Shojiro Sugimura, Satoshi Ito, Shozaburo Sugimura, Mitsuo Yokomura, Toichiro Matsuzawa, Yoshihiro Suzuki
Coach: None
Venue: Shanghai, Republic of China

Friendly Matches

14/09/1927 Takashi College (Korea) 2 (1) Empire of Japan 3 (1)
Japan XI: Satoshi Ito; Shojiro Sugimura, Shigeyoshi Suzuki (c); Shozaburo Sugimura, Haruo Arima, Yasushi Takashi, Nagayasu Honda, Misao Tamai, Michiyo Taki, Mitsuo Yokomura, Tamotsu Asakura
Substitutes: Shigeru Takahashi, Toichiro Matsuzawa, Yoshihiro Suzuki, Tameo Ide, Makoto Kajita
Coach: None
Venue: Pyongyang, Korea
15/09/1927 Pyongyang Garrison (Korea) 4 (2) Empire of Japan 4 (2)
Japan XI: Nagayasu Honda; Yasushi Takashi, Shigeyoshi Suzuki (c), Shojiro Sugimura, Haruo Arima, Toichiro Matsuzawa, Shigeru Takahashi, Misao Tamai, Michiyo Taki, Mitsuo Yokomura, Tamotsu Asakura
Substitutes: Satoshi Ito, Shozaburo Sugimura, Yoshihiro Suzuki, Tameo Ide, Makoto Kajita
Coach: None
Venue: Pyongyang, Korea
17/09/1927 Yonhi College (Korea) 4 (2) Empire of Japan 0 (0)
Japan XI: Satoshi Ito; Yasushi Takashi, Shigeyoshi Suzuki (c), Shojiro Sugimura, Haruo Arima, Yoshihiro Suzuki, Nagayasu Honda, Misao Tamai, Michiyo Taki, Mitsuo Yokomura, Tamotsu Asakura
Substitutes: Toichiro Matsuzawa, Shigeru Takahashi, Shozaburo Sugimura, Tameo Ide, Makoto Kajita
Coach: None
Venue: Keijo, Korea
18/09/1927 Korean Football Team 3 (2) Empire of Japan
Yokomura 54′
1 (0)
Japan XI: Nagayasu Honda; Shojiro Sugimura, Yasushi Takashi, Shozaburo Sugimura, Haruo Arima, Tameo Ide, Michiyo Taki, Misao Tamai, Yoshihiro Suzuki, Mitsuo Yokomura, Tamotsu Asakura
Substitutes: Satoshi Ito, Toichiro Matsuzawa, Shigeru Takahashi, Shigeyoshi Suzuki, Makoto Kajita
Coach: None
Venue: Keijo, Korea
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s